Prezes010

13 tekstów – auto­rem jest Pre­zes010.

w następnym wieku ludzie za­pomną o człowieku 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2010, 10:35

w następnym wieku wszys­cy za­pomną o człowieku 

myśl • 2 stycznia 2010, 18:45

Szczęście oka­zało się dziwką a ja klien­tem bez portfela 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 grudnia 2009, 11:11

Je­dyne co nas dziś połączy to miej­sce przy barze 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 grudnia 2009, 23:45

ot­worzył wi­no z nie swoją dziew­czyną al­ko­hol był zdra­dy przyczyną


(MOLESTA) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 grudnia 2009, 21:07

Ból i krzyw­da te­go się nie zapomina 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 grudnia 2009, 19:13

nielet­nia su­ka os­tro sie łasi spon­so­ra szu­ka prag­nienie gasi 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 grudnia 2009, 17:43

wys­tar­czy być szre­rym człowiekiem... a życie bedzie prostsze... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 grudnia 2009, 20:03

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 15 grudnia 2009, 19:40

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 11 grudnia 2009, 21:53
Prezes010

Ulubione cytaty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Prezes010

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność